METS Technology chooses EST-Floattech Battery System for the refit of a Swedish vessel

img

METS Technology chooses EST-Floattech Battery System for the refit of a Swedish vessel


Swedish system integrator METS Technology has, together with main contractor Ö-VARVET AB, decided on EST-Floattech’s new Octopus Series battery system for the retrofitting of the MS ‘Hamnen’. METS Technology focuses on developing energy-efficient and environmentally friendly solutions for different ships or offshore installations, and we are proud to be part of their new project. The MS ‘Hamnen’ is a Gothenburg Port Security vessel, built in 1979, that will be retrofitted to become more future-proof. Shipyard Ö-VARVET will conduct a major rebuild, as the diesel engine will be replaced by a parallel hybrid system with Power Take Off/Power Take Inn functionality.

 

We are proud to deliver our new Octopus Series product to METS Technology and contribute again to the transition to zero-emission shipping and Gothenburg’s goals of emission-free sailing,” says Walter van der Pennen, CCO.

 

EST-Floattech will deliver the Octopus High Energy Battery System, tailored to the space available on the MS Hamnen and the energy requirements. Shipyard Ö-VARVET has designed a battery compartment in collaboration with METS and is enthusiastic about the installation of the EST-Floattech modules. The battery system provides flexibility, and there is space reserved for an additional battery pack if the shipowner is looking to expand the battery capacity in the future. The batteries will provide enough power for the vessel to sail for at least 4 hours at 6 knots, and will also provide energy for the vessel’s hotel load and the bow thruster.

 

Fitting a battery system is often about weight and dimensions. Especially when it comes to a refit, the available space is limited. However, the Octopus system offers great flexibility to make optimal use of the available space,” says Jelle Meindertsma, Sales Manager.

 

The Octopus System is developed based on our ‘safe by design’ mentality and will soon meet the DNV type approval requirements. This battery system has a high energy density and is built to be robust and reliable.

 

About EST-Floattech

EST-Floattech (2009) is specialized in developing, delivering, and installing reliable, sustainable, and safe battery systems for maritime applications. The in-house developed Battery Management System software is integrated to assure safe delivery and charging of power. The feasibility and reliability of EST-Floattech's battery technology is demonstrated by the more than 200 projects we have done involving ships that have been sailing with our batteries for more than a decade.

METS Technology chooses EST-Floattech Battery System for the refit of a Swedish vesselMETS Technology chooses EST-Floattech Battery System for the refit of a Swedish vessel

Comments

Write Your Comments
Den svenska systemintegratören METS Technology har tillsammans med huvudentreprenören Ö-VARVET AB valt EST-Floattechs nya batterisystem i Octopus-serien för ombyggnaden av MS "Hamnen". METS Technology fokuserar på att utveckla energieffektiva och miljövänliga lösningar för olika fartyg eller offshoreanläggningar, och vi är stolta över att vara en del av deras nya projekt. MS "Hamnen" är ett fartyg för Göteborgs hamnskydd, byggt 1979, som kommer att eftermonteras för att bli mer framtidssäkert. Varvet Ö-VARVET kommer att genomföra en större ombyggnad, eftersom dieselmotorn kommer att ersättas av ett parallellt hybridsystem med Power Take Off/Power Take Inn-funktionalitet.

 

"Vi är stolta över att leverera vår nya Octopus-serie till METS Technology och återigen bidra till övergången till utsläppsfri sjöfart och Göteborgs mål om utsläppsfri segling", säger Walter van der Pennen, CCO.

 

EST-Floattech kommer att leverera Octopus High Energy Battery System, anpassat till det tillgängliga utrymmet på MS Hamnen och energikraven. Varvet Ö-VARVET har utformat ett batterifack i samarbete med METS och är entusiastiskt inför installationen av EST-Floattechs moduler. Batterisystemet ger flexibilitet, och det finns utrymme reserverat för ytterligare ett batteripaket om redaren vill utöka batterikapaciteten i framtiden. Batterierna kommer att ge tillräckligt med energi för att fartyget ska kunna segla i minst 4 timmar i 6 knop, och kommer också att ge energi till fartygets hotelllast och bogpropellern.

 

"Att montera ett batterisystem handlar ofta om vikt och mått. Särskilt när det gäller en ombyggnad är det tillgängliga utrymmet begränsat. Octopus-systemet erbjuder dock stor flexibilitet för att utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt", säger Jelle Meindertsma, försäljningschef.

 

Octopus-systemet är utvecklat utifrån vår mentalitet "safe by design" och kommer snart att uppfylla kraven för DNV:s typgodkännande. Detta batterisystem har en hög energitäthet och är byggt för att vara robust och tillförlitligt.

 

 

Om EST-Floattech

EST-Floattech (2009) är specialiserat på att utveckla, leverera och installera tillförlitliga, hållbara och säkra batterisystem för maritima tillämpningar. Den egenutvecklade programvaran Battery Management System är integrerad för att säkerställa säker leverans och laddning av energi. Genomförbarheten och tillförlitligheten hos EST-Floattechs batteriteknik visas av de mer än 200 projekt som vi har genomfört med fartyg som har seglat med våra batterier i mer än ett decennium.

We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our Cookies, Privacy Policy,Terms and Conditions. Close X